Labels

Thursday, May 21, 2015

Nederlands -- Suzanne Lie 20 mei 2015 De Arcturiërs Het is NU

Suzanne Lie 20 mei 2015    De Arcturiërs    Het is NUFlameHolder2
Het is NU voor IEDER van jullie, onze gegronde mensen, om je ware Multidimensionale ZELF te zijn. We stellen voor dat jullie je ervaringen documenteren en ze met anderen delen zodat je hunvolledig ontwaken kunt vergemakkelijken. “Documenteer” je ervaringen op elke manier die het best bij JOU past.
Wij vragen dat je jullie proces deelt omdat dit het Nu is om de bescherming los te laten van je vergeetachtigheid. Ja, vergeten van verstorende percepties en ervaringen was vaak jullie enige bescherming in de duistere tijden van Gaia, maar de regering van duisternis komt tot een einde.
Jullie, onze dappere Afgezanten naar Gaia hebben je Licht moeten verbergen. Maar NU, kunnen jullie je ZELF beginnen te worden en je Missie LEVEN. NU, waarin het Licht helderder is dan de duisternis, kunnen jullie gemakkelijker zien – en dus loslaten – de illusies die je hebt gehad om te tolereren en om te leven voor myriaden incarnaties.
Niet ieder van jullie wilde eerst de Aarde binnengaan bij de val van Atlantis, maar toen je eenmaal de 3D matrix binnenging, konden jullie een incarnatie beleven in elke tijdslijn die jullie hulp nodig had. In veel van die tijdslijnen, was de Matrix zo vervuild met duisternis dat jullie totaal je ZELF vergaten.

Nog erger was dat je viel in die duisternis en geloofde wat dat duister aan je vertelde. In andere levens, bleef je verbonden met je ZELF, maar vaak werd je gestraft, gemarteld en/of vermoord omdat je “anders” was dan het regerende duister.
Die levens lieten diepe littekens na op je etherische lichaam, die je geheeld hebt in je huidige incarnatie. Maar, om volledig deze wonden te helen, is het ’t best om je die te herinneren. Deze herinnering kan best traumatisch zijn voor je drie dimensionale bewustzijn. Daarom, als wij zien dat ons dappere ‘Away Team’ het oude aan het opruimen is om het nieuwe binnen te brengen, nemen we hen mee naar de Regeneratie Kamer op ons Schip terwijl zij “slapen”.

De meesten van jullie herinneren je niet te veel van je werkelijkheid op het Schip want het heimwee hebben van die herinnering kan best hartbrekend zijn. Maar, het is het NU voor velen van jullie, onze Vrijwilligers, om je je leven op het Schip wel te herinneren. Die herinnering zal je vermogen vergemakkelijken om bewust en constant contact te hebben met de JIJ op het Schip die bi-locatie doet (op twee plaatsen tegelijk zijn) in je huidige Aardse voertuig.
We zien dat velen van jullie 3D denken dwarrelt met een herinnering van myriaden uitdrukkingen van je Multidimensionale ZELF. Maar, het is de Missie van velen van jullie om de massa’s te informeren van het feit dat de werkelijkheid Multidimensionaal IS. En dat iedereen myriaden incarnaties heeft in verschillende dimensies, werkelijkheden en tijdslijnen. 
Dus moeten jullie een “levendige voorstelling” hebben om je de expressies te herinneren van het Zelf in andere dimensies en tijdslijnen die tegelijkertijd door je leven lopen in de stoffelijke wereld. We brengen deze zaak naar voren omdat velen van jullie, onze Vrijwilligers, een ervaring hebben van bewuste beleving van je parallel, alternatief en/of hogere dimensionale levens. 
Jullie voelen die “verhalen”, “levens” en “herinneringen” op verschillende tijdslijnen en op verschillende locaties want jullie “pakken je koffers in” en bereiden je voor om terug te gaan naar jullie “voor-ouderlijk” Thuis. Jullie zullen niet langer meer “reïncarneren” op Gaia’s 3D planeet omdat ook Zij terugkeert naar Haar Hogere ZELF.

Beste Vrijwilligers om Gaia te assisteren, willen wij, je Galactische en Hemelse families, jullie eraan herinneren om een bewuste verbinding te handhaven met je hogere frequentie expressies van het ZELF. Het komt door deze bewuste verbinding dat je je het best de Missie kunt herinneren en die dus vervullen, welke je koos voordat je dit Aarde voertuig nam. 
Natuurlijk hebben jullie allen de collectieve persoonlijke en planetaire missie om “terug te keren naar het ZELF”. Om volledig deze terugkeer te bereiken, zullen jullie de tijd moeten verlaten, omdat het NU buiten de drie dimensionale tijd staat. 
En dus is het ook het NU om jullie bewustzijn te openen en te verbreden met je persoonlijke portalen om bij ons te komen in onze Arcturische Corridor. Onze Arcturische Corridor is een portaal waar doorheen myriaden portalen gaan van onze Opstijgende Mensen waar ze kunnen vergaderen in eenheid, veiligheid en vrijheid om met elkaar uit te wisselen en een samenhangende groep te kunnen vormen.

Het is belangrijk dat onze Vrijwilligers op deze wijze vergaderen omdat het Eenheidsbewustzijn dat geschapen is door deze vergadering jullie exponentieel je persoonlijke en groepsbewustzijn zullen laten verbreden. Omdat jullie bijdragen aan het persoonlijke ascentie bewustzijn voor het VERENIGDE energieveld van Gaia’s ascentie Aarde, is het vitaal in dit NU dat jullie “Meester” worden van je energieveld.
Want Gaia, het dappere Wezen dat Zij is, besloot een School te zijn om over oorzaak en gevolg, individualiteit EN over de vrije wil les te geven. Zij is een zeer gecompliceerde planeet om te ascenderen. Gelukkig zal zij, omdat Zij zo intens gevangen werd in het duister, als zij opstijgt zal Zij Haar planetaire ZELF verbreden naar correlerende hogere frequenties van Licht.
Net als iemand die op een trampoline springt alleen maar zo HOOG op kan springen als hij weer naar BENEDEN kan gaan, heeft Gaia Haar planeet toegestaan om myriaden treuzelaars van het duister in Haar immense hart toe te staan. Deze duistere mensen hebben in het geheim Gaia’s planeet geregeerd met meer “tijd” dan de mensheid kan verdragen te weten.
Maar, net als Gaia heeft gewild om het duister in haar planetaire hart te accepteren, moeten jullie ook die duisternis accepteren. Met “accepteren” bedoelen we dat je het duister niet moet ontkennen, want wat jullie dan alleen maar ontkennen gaat in je onbewustzijn. Wat er ook is opgeslagen in je onbewuste hersenen, is moeilijk voor je om te helen en los te laten. 
Hoe kun je helen wat je niet eens kent? Deze “onbewuste” duisternis werkt als een ziekte die zo lang is ontkent dat het buitengewoon moeilijk is om te helen. Jullie, onze dappere Afgezanten naar de Aarde, zijn vrijwillig bi-located, (of op twee plaatsen tegelijk gegaan) in een stoffelijke vorm zodat jullie Gaia konden assisteren vanuit Haar planetaire stelsel via het Aarde voertuig dat je draagt.

We spreken nu tegen degenen die zijn ontwaakt, omdat degenen die sluimeren zich niet kunnen voorstellen dat zij het vermogen hebben om de geweldige duisternis onder ogen te zien die Gaia stiekem heeft geregeerd voor langer dan velen je kunnen voorstellen. Maar als jullie je incarnaties herinneren in andere tijdslijnen op Aarde, zullen jullie je realiseren dat de polariteit van Licht en duister een constant thema was.
We gaan nu nauwkeurig kijken naar Gaia’s keuzes in dienst van alle leven. Deze keuzes zijn de klassen die jullie bijwoonden in je “tijd” op Universiteit Aarde. Het thema van die klassen is om jullie te leren hoe: 
1.Je vrije wil te gebruiken om … 
2. Polariteit in eenheid in elkaar te laten overgaan door… 
3. Het loslaten van de illusie van scheiding.

Met andere woorden, Gaia is een planetaire “School voor Ascentie.” Jullie, onze Lieve Mensen, hebben er voor gekozen om een voertuig op Aarde te nemen in dit NU omdat Gaia, en haar planetaire Zelf, klaar zijn om terug te keren naar Aarde’s ware Multidimensionale expressie.
Veel wezens en beschavingen zijn naar Gaia’s planetaire lichaam gekomen in meer “tijd” dan jullie kunnen tellen. Ze kwamen naar de Aarde om gebruik te maken van de gelegenheid om uit het derde/vierde dimensionale Rad van Leven-Dood-Leven-Dood op te stijgen.
Gaia heeft genoeg met levens en doden geëxperimenteerd en Zij is klaar om zich Zelf te laten opstijgen. En daarom heeft Zij JULLIE nodig om je Vrije Wil te gebruiken om je te verenigen met ALLE leven, zodat JULLIE kunnen samen gaan om alle polariteiten in eenheid te laten gaan door jullie illusie van afscheiding los te laten.
Een van de meest moeilijke componenten van deze “klas” is om de illusie van veiligheid los te laten, die jullie vrije wil schiep door je af te scheiden van het bewuste weten van hoeveel de duistere polariteiten Gaia hadden geregeerd.
Daar “afscheiding” een drie dimensionale illusie is, verlaagt het geloof in afscheiding jullie bewustzijn om dan alleen maar de stoffelijke wereld te zien. In waarheid, afscheiding betekent slechts dat je niet kunt zien wat er ‘tussenin’ zit. En wat “er tussenin” zit ben JIJ.
Maar als jullie alle polariteit samen laten gaan in Eenheid, dan moeten de polariteit van duisternis en de polariteit van Licht worden verenigd. Als je kijkt naar de levens van mensen die geascendeerd zijn vanaf jullie planeet, zul je zien dat zij ALLEN hun eigen innerlijke duisternis omhelsden met hun innerlijke Licht. 
Deze Opstijgenden hebben de kracht in hun ZELF gevonden om deEenheid met ALLE Leven te voelen.  “Alle Leven” betekent niet eenheid met alleen leven dat met Licht resoneert. Het betekent geen eenheid met gewoon andere Licht Wezens. Eenheid met ALLE levenbetekent dat je je verenigt met en Onvoorwaardelijk ALLE leven liefhebt – Licht, duister en alle schaduwen grijs er tussenin.

Verder, als je opstijgt, is er GEEN “er tussenin”. Er tussen in is een drie/vier dimensionaal concept dat is gebaseerd op afscheiding. Als er geen afscheiding is, dan is er geen individualiteit. Jullie moeen ook de illusie kwijtraken van je “individuele Zelf’ voor de werkelijkheid van je Multidimensionale ZELF.
Jullie Multidimensionale ZELF begint niet in de hogere frequenties. Jullie Multidimensionale ZELF resoneert met alle frequenties. JULLIE zijn je hoogste Licht en JULLIE zijn de diepste duisternis. Als je je eigen duisternis niet kunt omhelzen, accepteren, verenigen en Onvoorwaardelijk je eigen duisternis niet kunt Liefhebben, hoe kun je dan de duisternis om je heen helen?
Hoe kun je voor “anderen” doen wat je niet voor je Zelf kunt doen? Denk eraan, duisternis is gewoon een frequentie. Er zijn er die resoneren met de lagere dimensionale signatuur frequentie van macht-over-anderen. Aan de andere kant resoneren de Opgestegen Mensen met de hoger dimensionale signatuur frequentie van de kr/macht-in-het-Zelf.

Spoedig zal er worden onthuld hoe diep jullie werkelijkheid in de lagere frequentie is gevallen van “macht-over-anderen.” Dit zal gebeuren omdat jullie, onze Ascenderenden, je bewustzijn uitbreiden naar hogere frequenties.
Als jullie eenmaal je hoger dimensionale percepties herwinnen, zullen jullie niet de Aardevoertuigen van mensen zien. Dan zullen jullie zien en communiceren met hen als energieveld. In plaats van “mensen met namen” zul je “energie velden merken met signatuur frequenties.”

Individuele mensen kunnen best meesterlijk worden door te liegen maar energie velden kunnen alleen maar de Waarheid uitdrukken van hun resonantie frequentie. Als eenmaal illusies worden geïdentificeerd en losgelaten, is alles dat overblijft de Waarheid. Als jullie bewust de waarheid merken van wat er op jullie planeet is gebeurd, zal jullie individuele Zelf misschien boos worden, verdrietig en/of bang.
Jullie individuele Zelf wil misschien iemand de schuld geven want je kunt jezelf niet vergeven omdat je niet weet wat er echt gebeurde. Om die mogelijkheid willen wij jullie doen herinneren aan de levensverhalen van al Aarde’s Opgestegen Mensen.

Deze Dappere Mensen mediteerden, leden, dienden anderen en gingen diep in zich Zelf en telkens weer en weer om AL hun innerlijke duisternis te confronteren. Geliefde mensen, jullie kunnen alleen naar buiten projecteren in jullie werkelijkheid wat je in je Zelf vindt. Daarom, denk er aan dat zij die duisternis naar buiten hebben geprojecteerd alleen maar duisternis in zichzelf kunnen vinden.
De Cabal die jullie vreesden en haatten hebben al hun contact verloren met hun eigen innerlijke Licht. Daarom probeerden ze het van anderen te stelen. Maar Licht kan niet worden gestolen. Licht is vrij voor iedereen om te ontvangen, maar men kan dat alleen ontvangen als men gelooft/denkt dit te verdienen.

Gebruik alsjeblieft jullie prachtige geschenk van voorstelling om te denken hoe het moet voelen als je Licht NIET verdient. Stel je voor hoe het moet voelen om zo los van het Licht te zijn dat je het dan denkt het van anderen te kunnen stelen.
De Opgestegen Meesters confronteerden zich niet met het duister om zich heen. Ze confronteerden het duister in hen. Omdat toen zij vonden, heelden, lief hadden en AL hun innerlijk duisternis vrijlieten, zij alleen nog maar Licht in zich hadden. Met alleen maar zuiver Licht van binnen, projecteerden ze zuiver Licht naar buiten in hun wereld.
Dat Licht was een baken voor iedereen die het Licht van buiten zich zochten omdat ze dat niet in zichzelf konden vinden. Daarom verzamelden velen zich rond de Opgestegen Mensen. Zij wilden het Licht aanpakken dat de Meesters hadden gevonden door al hun innerlijke duisternis vrij te laten. 
Maar sommige van de discipelen konden hun eigen innerlijke duister niet vrijlaten en werden wraakzuchtig naar hun Meester. Toen was het dat het de uitdaging van de Meester werd om niets in of buiten zijn/haar voertuig toe te staan om iets van de innerlijke duisternis te activeren. En dat kostte hen jaren, decades en levens om los te laten. 
Toen kwamen ze tot die laatste initiatie. Als een wezen gevangen in duisternis hen wilde doden om hun Licht uit te blussen, konden ze dan antwoorden met Onvoorwaardelijke Liefde? Kun jij dat? Kunnen JULLIE dat? Kun je antwoorden op vrees en boosheid met Licht en Onvoorwaardelijke Liefde? 
Je onmiddellijke antwoord is misschien “Ja”. Maar, kun je die wezens in het gezicht zien en zeggen: “Ik vergeef jullie omdat je niet weet wat je doet.”? 
Gebruik de overblijfselen van jullie “tijd” in de derde dimensie om te kijken naar de duisternis van binnen die lijkt “afgescheiden” te zijn van jou en beveel: 
Ik Vergeef Je Onvoorwaardelijk”

Omdat jullie ALLE illusies van afscheiding loslaten, kijk je naar de duisternis die je ziet in jullie wereld en beveelt: 
“Ik Houd Onvoorwaardelijk van Jullie”.

Daar je wilt leven in Eenheid Bewustzijn met alle leven beveel je: 
“Met mijn vrije wil, wil ik alle polariteiten samen laten gaan in Eenheid Zodat ik ALLE illusies van afscheiding kan loslaten.”

Beste Afgezanten van het Licht en Liefde, we salueren voor de moed om naar binnen te kijken om jullie wereld te veranderen.
Zegeningen, De Arcturiërs
Ochtend boodschap voor 19 mei en vrije download klik hier:  here   http://suzanneliephd.blogspot.nl/

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html