Labels

Thursday, May 15, 2014

Ashtar via Philipp op 13 mei 2014

Ashtar via Philipp op 13 mei 2014

De Duitse tekst kreeg ik eerder en zette ook die hier helemaal achteraan.


Ashtar Spreekt:  Update over de reinigingsprocessen van deze tijd.

Er zijn keren waarop het werk dat jullie doen, verlangt dat wij jullie “met rust laten”. In de fase waarin jullie Lichaam grote aanpassingen doen, zou het contra productief zijn om aan jullie nog meer aanvullende opgaven op te dragen.

Ieder van jullie gaat juist door grote veranderingen heen. Je hebt zelf ervaren hoe intensief de reiniging in april was. De energieën die in april over jullie heen kletterden, hebben zoveel van jullie geëist, dat jullie wel verwisseld lijken te zijn. Vergelijk dat met de natuur na een onweer: Hebben jullie niet ook al vastgesteld dat na een onweer de Zon helderder straalt, de lucht schoner is en alles harmonischer lijkt te zijn dan voor het onweer? En net als bij een onweerstorm is alles wat gereinigd moest worden, getransformeerd en opgelost.

Dit onweer was in april heel erg heftig, zoals jullie aan je eigen lichaam kon beleven. Deze reinigingen zijn nog niet voorbij. De enige constante in het universum is: dat er veranderingen gebeuren.

Het Goddelijke plan loopt als een trein. Degenen die twijfelen focussen zich nog te sterk op de uiterlijke symptomen van die reiniging. Wie beweren, dat het hen niet gebeurt, omdat er aan de buitenkant geen teken is, waar wij jullie hier vertellen, moeten er aan denken dat als zij zich in de spiegel bekijken, zich moeten vergelijken hoe ze een paar maanden geleden als mens waren. Schakel daarbij je verstand uit en concentreer je op je Hart.

Het allerbeste teken van jullie vooruitgang is dat jullie niet ophouden met je bemoeienissen om deze wereld tot een betere plaats voor Alles Wat Is te maken. Onvermoeibaar stappen jullie naar voren, onafhankelijk van hoe moeizaam ook jullie weg soms lijkt te zijn. En daarom zijn jullie hier, mijn geliefden: Jullie hebben erin toegestemd om de Weg voor Alles Wat Is te gaan. 
Jullie zijn de voorhoede, die is uitverkoren om voor de mensen de weg gereed te maken.
De Tsunami van Liefde is in volle werking. Jullie zijn bereid om de grote golf te ontvangen. En ook hier willen wij jullie eraan herinneren dat de grote golf niet van de buitenkant komt. Deze ontstaat en ontwikkelt zich in jullie. Open je Hart voor de Tsunami van Liefde en jullie zijn volkomen voorbereid voor de binnenkomst van de grote golf die al aan het binnenrollen is en die jullie op de juiste tijd zal schoonwassen.

Zoals wij jullie verteld hebben is de Tsunami van Liefde een voorbode van jullie Ascentie. Deze bereidt jullie voor op de Opstijging met je stoffelijke Lichaam. En als je wilt weten, waar je in het proces van de Ascentie zit, dan kunnen wij jullie dit beeld geven: Stel je voor dat jullie voor een grote lichtende Poort staan van absolute schoonheid. Zachte, liefelijke muziek en volkomen Vrede schijnt uit het Portaal. Jullie staan er direct voor en hebben de klink die het Portaal kan openen, in jullie handen. Het enige dat jullie er nog van af houdt om de klink naar beneden te drukken om het Portaal te openen, zijn de laatste transformaties in jullie die nog moeten gebeuren om dat wat achter het Portaal ligt en wat voor jullie klaar staat,  te kunnen ontvangen.
Jullie zien dat jullie doel heel dichtbij staat. Verslap dus niet bij jullie reinigingsprocessen die jullie de doorgang door het Portaal mogelijk maken. Hoe moeilijk dat soms ook kan schijnen, zonder die reiniging processen kan het door dit Portaal heen stappen niet gebeuren.
Spirits plan voor de mensheid wordt omgezet. Daaraan verandert niets, noch door de schermutselingen op jullie wereld, noch door jullie vrije wil.

Jullie vrije wil is het hoogste goed, dat jullie van Spirit gekregen hebben. Jullie vrije wil is heilig voor iedereen die aan dit proces van Ascentie van de Mensheid deelneemt, die is heilig en mag niet overlopen worden.

Maar toch hangt van jullie Ascentie veel meer af, dan alleen de opheffing van de Mensheid. Jullie Ascentie werkt op het hele universum in. Daarom is de vrije wil binnen het kader van de Ascentie heilig, maar kan en mag er niet toe voeren dat het goddelijke plan niet wordt omgezet. Jullie vrije wil wordt bij de Ascentie zodanig aan de kant gezet wat met het goddelijke plan te verenigen is. Kan het plan door een vrije wil worden aangepast en veranderd? 
Natuurlijk, zolang dit nog met het plan verenigbaar is. Er gebeurt bijvoorbeeld zoals de mensen besloten hebben, om collectief Ascentie te maken. Spirit houdt rekening met  jullie collectieve (niet individuele) vrije wil en heeft toegestemd dat de mensen samen Opstijgen. En dus werd het goddelijke plan overeenkomstig aangepast. De voorwaarden  voor deze aanpassing waren echter duidelijk vooraf aangegeven:
Allereerst moet de aanpassing er niet toe leiden dat Gaia en haar bewoners zich nog veel langer in de lage trillingen hoeven op te houden. Denk eraan dat het Gaia was die de hulp roep heeft uitgezonden en die het project “Ascentie”  in gang heeft gezet; daarbij werkt jullie Opstijging in het hele universum door en is de voorop-loper vooral voor de Ascentie van andere planeten in jullie universum. Dus daarom werd de bedenktijd tot op jullie Ascentie bewust kort gehouden. 

Een volgende voorwaarde is dat de individuele vrije wil van aparte mensen niet verder de collectieve vrije wil kan benadelen. Daarmee spreken wij diegene aan die de Ascentie om welke reden ook niet wil meemaken, als dat zo is, omdat zij de status quo willen behouden en geen macht willen verliezen, of als ze een persoonlijke opstijging voor een latere tijd gepland hebben. Dit is moeilijk te begrijpen: De duistere krachten hebben dan ook geen invloed meer op jullie Ascentie. Dit is de reden waarom wij er onvermoeibaar op wijzen dat jullie je door hun daden niet af moeten laten houden om je te focussen op het werk om op te stijgen. Stuur hen Licht en Liefde en vergeet alsjeblieft niet  dat ook zij spelers zijn in dit spel dat Leven heet.

Samengevat kunnen wij jullie graag berichten dat alles in orde is. Wij zijn onmeetbaar trots op jullie zoals jullie de afsluiting van dit spel meemaken. Houd alsjeblieft niet op te vertrouwen en als jullie twijfel hebben, keer je dan tot jullie zusters en broeders achter de sluier. Vraag ons om versterking en hulp. Jullie zijn nooit, ook niet een ogenblik, alleen.  Dit is wel het belangrijkste feit  die jullie steeds weer in herinnering moeten roepen.

Ik ben Ashtar, jullie sterrenbroeder, die voor een groot aantal zielen aan deze kant van de sluier tot jullie spreekt. En het is mij een onmetelijke vreugde en eer om de  boodschapper te zijn.
Met de diepste liefde,   Ashtar.


Ashtar Spricht: "Update über den derzeitigen Reinigungsprozess" – 13. Mai 2014

Es gibt Zeiten, da die Arbeit, die ihr verrichtet, verlangt, dass wir euch "in Ruhe lassen". In dieser Phase, in der eure Körper grosse Anpassungen vornehmen, wäre es kontra produktiv, euch noch mit zusätzlichen Aufgaben zu betrauen.

Jeder von euch geht gerade durch grosse Veränderungen. Du hast selbst erfahren, wie intensiv die Reinigung im April war. Die Energien, die auf euch im April herunter prasselten, haben eure Körper dermassen in Anspruch genommen, dass ihr jetzt wie ausgetauscht seid. Vergleicht es mit der Natur nach einem Gewitter: Habt ihr nicht auch schon festgestellt, dass nach einem Gewitter die Sonne heller strahlt, die Luft reiner ist und alles harmonischer als vor dem Gewitter erscheint? Und wie bei einem Gewittersturm ist all das, was gereinigt werden musste, transformiert und aufgelöst.

Dieses Gewitter war im April besonders heftig, wie du am eigenen Leib erfahren durftest. Diese Reinigungen sind nicht vorbei. Die einzige Konstante im Universum ist, dass Veränderungen geschehen.

Der göttliche Plan läuft wie am Schnürchen. Jene, die Zweifel haben, fokussieren sich noch zu stark auf äussere Symptome dieser Reinigung. Wer behauptet, obwohl dies nicht zutrifft, es gäbe im Aussen keine Zeichen für das, was wir euch hier berichten, sei daran erinnert, dass er sich selbst im Spiegel betrachten und vergleichen soll, was er noch vor ein paar Monaten für ein Mensch gewesen ist. Schaltet dabei euren Verstand aus und konzentriert euch auf euer Herz.

Das allerbeste Zeichen für euren Fortschritt ist, dass ihr nicht nachlasst in euren Bemühungen, diese Welt zu einem besseren Platz für Alles Was Ist zu machen. Unermüdlich schreitet ihr voran, unabhängig davon, wie mühsam euch euer Weg zeitweise erscheint. Und darum seid ihr hier, meine Lieben: Ihr habt zugestimmt, diesen Weg für Alles Was Ist zu gehen. Ihr seid die Vorhut, die auserkoren ist, den Menschen den Weg zu bereiten.

Der Tsunami of Love ist in voller Aktion. Ihr seid bereit, die grosse Welle zu empfangen. Und auch hier möchten wir euch daran erinnern, dass die grosse Welle nicht von aussen kommt. Sie entsteht und entwickelt sich in euch. Öffnet euer Herz dem Tsunami of Love und ihr seid vollkommen vorbereitet auf das Eintreffen der grossen Welle, die am anrollen ist und euch zur richtigen Zeit reinwaschen wird. 

Wie wir euch gesagt haben, ist der Tsunami of Love ein Vorbote eures Aufstiegs. Er bereitet euch für den Aufstieg mit euren physischen Körpern vor. Und wenn ihr wissen wollt, wo ihr im Prozess des Aufstiegs steht, dann können wir euch dieses Bild geben: Stellt euch vor, ihr steht vor einem grossen, leuchtenden Portal von absoluter Schönheit. Sanfte, liebliche Musik und vollkommener Frieden scheint aus diesem Portal. Ihr steht unmittelbar davor und habt die Klinke, welche das Portal öffnet in euren Händen. Das einzige, was euch davon abhält, die Klinke runter zudrücken und das Portal zu öffnen, sind die letzten Umwandlungen in euch, die noch geschehen müssen, um das, was hinter dem Portal für euch bereit steht, empfangen zu dürfen.

Ihr seht, ihr seid eurem Ziel mehr als nur nahe. Lasst also bitte nicht nach in euren Reinigungsprozessen, die euch den Durchgang durchs Portal ermöglichen. So lästig wie sie zeitweise auch erscheinen mögen, ohne diese Reinigungsprozesse kann das Schreiten durch dieses Portal nicht erfolgen.

Spirit's Plan für die Menschheit wird umgesetzt. Daran ändert sich nichts, weder die derzeitigen Scharmützel auf eurer Welt, noch euer freier Wille.

Euer freier Wille ist das höchste Gut, welches ihr von Spirit erhalten habt. Euer freie Wille ist allen, die an diesem Prozess des Aufstiegs der Menscheit beteiligt sind, heilig und darf nicht übergangen werden.

Jedoch hängt von eurem Aufstieg viel mehr ab, als nur die Anhebung der Menschheit. Euer Aufstieg wirkt sich auf das ganze Universum aus. Deshalb ist der freie Wille im Rahmen des Aufstiegs heilig, jedoch kann und darf er nicht dazu führen, dass der göttliche Plan nicht umgesetzt wird. Euer freie Wille wird im Aufstieg soweit berücksichtigt, wie es mit dem göttlichen Plan vereinbaren ist. Kann der Plan durch euren freien Willen angepasst und modifiziert werden? Selbstverständlich, solange er vereinbar mit dem Plan ist. So geschehen zum Beispiel, als sich die Menschen entschlossen haben, kollektiv den Aufstieg zu machen. Spirit hat euren kollektiven (nicht: individuellen) freien Willen berücksichtigt und zugestimmt, dass die Menschen gemeinsam aufsteigen. Also wurde der göttliche Plan entsprechend angepasst. Die Bedingungen für diese Anpassung waren jedoch klar vorgegeben:
Zunächst sollte die Anpassung nicht dazu führen, dass Gaia und ihre Bewohner viel länger in den niederen Schwingungen sich aufhalten mussten. Bedenkt bitte, es war Gaia, die den Hilferuf ausgesandt und das Projekt "Aufstieg" in Gang gebracht hat; zudem wirkt sich euer Aufstieg auf das ganze Universum aus und ist Vorreiter insbesondere vom Aufstieg anderer Planeten in eurem Universum. Somit wurde die "Karenzfrist" bis zu eurem Aufstieg bewusst kurz gehalten.

Eine weitere Bedingung ist, dass der individuelle, freie Wille von Einzelnen nicht weiter den kollektiven freien Willen beeinträchtigen kann. Damit sprechen wir jene an, die den Aufstieg aus irgendwelchen Gründen nicht mitmachen möchten, sei dies, weil sie den status quo beibehalten und keine Macht verlieren wollen, oder weil sie ihren persönlichen Aufstieg für eine spätere Zeit geplant haben. Dies ist wichtig zu verstehen: Die dunklen Kräfte haben also keinen Einfluss mehr auf euren Aufstieg. Dies ist der Grund, warum wir unermüdlich darauf hinweisen, dass ihr euch durch ihren Aktionen nicht vom Fokusieren auf eure Aufstiegsarbeit abbringen lassen sollt. Sendet ihnen Licht und Liebe und vergesst bitte nicht, dass auch sie Spieler in diesem Spiel genannt Leben sind.

Zusammengefasst können wir euch gerne berichten, dass alles gut ist. Wir sind unermesslich Stolz auf euch, wie ihr den Abschluss dieses Spiels mitmacht. Bitte lasst nicht nach in eurem Vertrauen und wenn ihr Zweifel haben solltet, wendet euch an eure Schwestern und Brüdern hinter dem Vorhang. Bittet uns um Stärkung und Hilfe. Ihr seid niemals, auch nicht einen einzigen Augenblick, alleine. Dies ist wohl die wichtigste Tatsache, die ihr euch immer wieder in Erinnerung rufen solltet.

Ich bin Ashtar, euer Sternenbruder, der für eine Vielzahl von Seelen auf dieser Seite des Vorhangs zu euch spricht. Und es ist mir eine unermessliche Freude und Ehre, dieser Botschafter zu sein.

In tiefster Liebe,     Ashtar

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html