Labels

Thursday, January 24, 2013

21-01-2013 Obama’s inaugurele speech

“Vice  president Biden, Mr. Chief Justice, Members van het Congres van de Verenigde Staten, geachte gasten en medeburgers:

Telkens als wij samenkomen om een president in te huldigen, zijn we getuige van de blijvende kracht van onze Constitutie. We bevestigen de belofte van onze democratie. We herinneren ons dat wat onze natie samenbindt niet de kleuren van onze huid zijn, of de leerstellingen van ons geloof of de oorsprong van onze namen. Wat ons uitzonderlijk maakt – wat ons Amerikaan maakt – is onze trouw aan een idee, verwoord in een verklaring die meer dan twee eeuwen geleden werd opgesteld:
“We houden deze waarheden als vanzelfsprekend vast dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen, dat zij door hun Schepper zijn begiftigd  met bepaalde onvervreemdbare rechten, en daar zitten bij: 
Leven, Vrijheid en  Streven naar Geluk.” (Life, Liberty and Pursuit to Happiness) 

Vandaag gaan we door met de nooit eindigende reis om met de betekenis van die woorden  een brug te slaan naar de werkelijkheid van onze tijd. Want de geschiedenis vertelt ons dat terwijl die waarheden wel vanzelfsprekend kunnen zijn, maar dat ze deze nooit zelf kunnen uitvoeren, en dat, omdat vrijheid een geschenk van God is,  door Zijn mensen hier op Aarde moet worden veilig gesteld. De patriotten van 1776 vochten niet om de tirannie van een koning te vervangen  door privileges van  enkelen of het bewind van gepeupel. Ze gaven een Republiek aan ons, een regering van, door en voor het volk, en vertrouwden elke generatie toe om onze geloofsbelijdenis veilig te bewaren. 
Dat hebben we meer dan 200 jaren gedaan.
Door bloed dat is vergoten door slaan en bloed dat is vergoten door het zwaard, leerden wij dat geen Union die gesticht was op principes van vrijheid en gelijkheid kon overleven  met een halve slavernij en met half vrije mensen. Wij maakten onszelf nieuw, en beloofden plechtig om samen verder te gaan. 

Samen bepaalden wij dat een moderne economie spoorwegen en snelwegen nodig had om reizen en handel te versnellen, en scholen en colleges om onze werkers op te leiden.
Samen ontdekten wij dat een vrije markt slechts bloeit als er regels zijn om competitie en eerlijk spel veilig te stellen. 
Samen besloten wij dat een grote natie zorg moet hebben voor kwetsbare mensen, en om zijn bevolking te beschermen tegen de ergste gevaren en onfortuinlijkheid van het leven. 

Door dit alles heen, hebben wij nooit afstand gedaan van ons scepticisme  voor een centrale autoriteit, noch zijn wij bezweken voor de fictie dat alle kwalen van een gemeenschap genezen kan worden door een regering alleen. Ons vieren van initiatief en ondernemen, onze aandrang tot hard werken en persoonlijke verantwoordelijkheid, zijn constanten in onze aard. 

Maar we hebben altijd begrepen dat als de tijd verandert, wij moeten veranderen, dat trouw aan onze gegronde principes nieuwe antwoorden nodig heeft voor nieuwe uitdagingen; dat vasthouden aan onze individuele vrijheden uiteindelijk collectieve actie nodig heeft. Want het Amerikaanse volk kan niet meer aan eisen van de hedendaagse wereld tegemoet komen door alleen te handelen dan zoals Amerikaanse soldaten de krachten van het fascisme  of communisme  met musketten of met vrijwilligers  konden hebben ontmoet. Geen mens kan alle wiskunde en wetenschapsleraren  trainen die we nodig hebben om onze kinderen voor de toekomst uit te rusten, of om wegen te bouwen en netwerken en onderzoekslaboratoria op te richten die nieuwe banen en zaken op onze kusten zal brengen. Nu, meer dan ooit moeten we deze dingen samen doen, als een natie, en als een volk. 

Deze generatie Amerikanen is door crises beproefd die onze vastbeslotenheid hebben  gestaald en onze veerkracht hebben bewezen. Een tiental jaren oorlog is aan het eindigen. Een economisch herstel is begonnen. Amerika’s mogelijkheden zijn onbeperkt, want wij bezitten alle kwaliteiten die deze wereld zonder grenzen eist: jeugd en ambitie, verscheidenheid en openheid; een eindeloze capaciteit voor risico en een talent om opnieuw uit te vinden. Mijn mede-Amerikanen, wij zijn gemaakt voor dit moment, en we zullen dat aangrijpen – zo lang als we het samen aanpakken. 

Want wij, het volk, begrijpen dat ons land niet kan slagen als een  krimpende groep enkelen  het heel erg goed doet en een groeiende groep het nauwelijks kunnen overleven. We denken dat Amerika’s welzijn op de brede schouders moet rusten van een opkomende middenklasse. We weten dat Amerika het goed doet als ieder mens onafhankelijkheid en trots in hun werk kan vinden, als lonen van eerlijk werk families bevrijden van de rand van problemen. Wij zijn trouw in onze belijdenis als een klein meisje dat geboren is in de grauwste armoede weet dat zij dezelfde kans heeft om te slagen als ieder ander, omdat zij een Amerikaanse is, zij is vrij en zij is gelijk aan anderen, niet alleen in de ogen van God maar ook in die van ons. 

We begrijpen dat verouderde programma’s niet toereikend zijn voor de noden van onze tijd. We moeten nieuwe ideeën en technologie aanwenden om onze regering opnieuw te maken, om onze belastingen te herzien, onze scholen opnieuw te vormen, en onze burgers kracht te geven met de vaardigheiden die ze nodig hebben om harder te werken, om meer te leren, om hogerop te reiken. Maar terwijl de middelen zullen veranderen, blijft onze doelstelling: een natie die de inspanningen en vastberadenheid nodig heeft van iedere Amerikaan.  Dat is wat dit moment nodig heeft. Dat is wat een echte betekenis geeft aan wat wij geloven. 

Wij, het volk, geloven nog dat iedere burger een grondmaatregel van veiligheid en waardigheid verdient. We moeten harde keuzes maken om gezondheidskosten en de mate van onze tekorten terug te dringen. Maar wij weigeren het denken dat Amerika moet  kiezen tussen het zorgen voor de generatie die dit land opbouwde of moet investeren in de generatie die hun toekomst zal opbouwen. Want wij  herinneren ons de lessen uit het verleden, toen die schemer dagen doorgebracht werden in armoe en dat ouders van een kind met een gebrek nergens iets hadden om zich naar toe te wenden. We geloven niet dat in dit land, vrijheid  alleen gereserveerd is voor de gelukkigen, of geluk voor maar enkelen. We erkennen dat hoe dan ook, hoe verantwoordelijk we ons leven ook leiden, iemand van ons, altijd,  baanverlies onder ogen kan moeten zien, of een plotselinge ziekte, of een huis dat is weggevaagd door een vreselijke storm. De  verplichtingen die we voor elkaar hebben – door Medicare (gezondheidszorg), me Medicaid, en Sociale Veiligheid – deze dingen ondermijnen ons initiatief niet, ze geven ons kracht. Ze maken van ons niet een natie van   nemers, ze bevrijden ons van het nemen van risico dat dit land juist geweldig maakt.

Wij, het volk, geloven nog steeds dat onze verplichtingen als Amerikanen niet alleen onszelf gelden, maar voor al onze nakomelingen. We zullen de bedreiging van een klimaatsverandering beantwoorden, en weten dat het nalaten dat te doen, onze kinderen en toekomstige generaties zouden verraden. Sommigen kunnen nog steeds de overweldigende uitspraak van de wetenschap ontkennen. Maar niemand kan de verwoestende impact van razende vuren en fnuikende droogte en nog krachtiger stormen vermijden. Het pad naar duurzame energiebronnen zal lang zijn en soms moeilijk. Maar Amerika kan zich tegen deze overgang niet verzetten; wij moeten de toon aangeven. We kunnen niet aan andere naties de technologie overgeven die nieuwe banen en nieuwe industrieën energie zal geven – we moeten de belofte ervan claimen. Zo zullen wij de vitaliteit van onze economie handhaven en onze nationale schat – onze bossen en waterwegen, onze  akkers en besneeuwde bergpieken. Zo zullen we onze planeet  in stand houden, door God in onze zorg bevolen. Dat betekenis geven aan het geloof zoals onze vaderen eens verklaarden. 

Wij, het volk, geloven nog steeds dat in stand houden van veiligheid en blijvende vrede geen eeuwige oorlog nodig heeft. Onze moedige mannen en vrouwen in uniform, die gehard werden door de vlammen van de strijd, zijn niet te vergelijken door hun vaardigheid en moed. Onze burgers, verhard door herinnering aan degenen die wij verloren hebben, kennen te goed de prijs die voor vrijheid wordt betaald. Het kennen van hun opoffering zal ons voor altijd waakzaam houden voor degenen die ons kwaad willen brengen.  Maar wij zijn ook erfgenamen van degenen die vrede hebben gewonnen en niet alleen de oorlog, die gezworen vijanden in de veiligste vrienden heeft omgezet en wij moeten deze lessen ook naar deze tijd brengen. 

Wij zullen ons volk verdedigen en onze waarheden handhaven door de kracht van wapenen en de regel van de wet. We zullen moed tonen om te proberen onze verschillen met andere naties vredig op te lossen  – niet omdat wij naïef zijn over de gevaren die we onder ogen zien, maar omdat betrokkenheid duurzamer argwaan en vrees kan opheffen. Amerika zal het anker blijven van sterke allianties in iedere hoek van de globe, en we zullen de instellingen vernieuwen die onze capaciteit uitbreiden om crises in het buitenland te hanteren, want niemand heeft een grotere inzet voor een vredige wereld dan zijn meest machtige natie. We zullen de democratie ondersteunen van Azië tot in Afrika,van de beide Amerika’s tot in het Midden Oosten, omdat onze belangen en ons geweten ons verplichten te handelen namens hen die naar vrijheid verlangen. En we moeten een bron van hoop zijn voor de armen, de zieken, de verwaarloosden, de slachtoffers van vooroordeel – niet uit louter liefdadigheid maar omdat vrede in onze tijd een constante ontwikkeling eist  van die principes die wat wij in het algemeen geloven beschrijven: tolerantie en gunstige gelegenheid;  menselijke waardigheid en rechtvaardigheid. 

Wij, het volk, verklaren vandaag dat de meest duidelijke waarheid – dat wij allemaal gelijkwaardig zijn geschapen -  de ster is die ons nog steeds leidt; zoals die ook onze voorouders heeft geleid vanaf Seneca Falls, en Selma, tot aan Stonewall; zoals die al onze mannen en vrouwen heeft geleid, bezongen en niet bezongen, die voetstappen hebben achtergelaten op deze grote Promenade, om een prediker te horen zeggen dat we niet alleen kunnen lopen; om een koning te horen proclameren dat onze individuele vrijheid onontwarbaar is verbonden aan de vrijheid van iedere ziel op Aarde. 

Het is nu de taak van onze generatie om verder te gaan met wat de pioniers zijn begonnen. Want onze reis is niet compleet totdat onze vrouwen, onze moeders en dochters een menswaardig loon kunnen verdienen dat gelijk staat aan hun inspanningen. Onze reis is niet compleet totdat onze homo broeders en zusters net zo worden behandeld als ieder ander. onder de wet – want als wij werkelijk aan elkaar gelijk zijn geschapen, dan moet zeker de liefde die we aan elkaar bewijzen ook gelijk zijn. Onze reis is niet compleet totdat er geen burger meer wordt gedwongen om urenlang te wachten om het recht om te stemmen uit te oefenen. Onze reis is niet compleet totdat we een betere manier vinden om worstelende, hoopvolle immigranten die Amerika nog steeds als een land van gunstige gelegenheid zien, te verwelkomen; totdat knappe, jonge studenten en ingenieurs in de lijsten van onze werkkrachten staan ingeschreven, en dat liever dan dat ze uit ons land worden uitgedreven. Onze reis is niet compleet totdat al onze kinderen, vanaf de straten van Detroit tot aan de heuvels van Appalachia tot aan de rustige lanen van Newtown, weten dat er voor hen gezorgd wordt, dat ze gekoesterd worden en altijd veilig zijn voor het kwaad.

Dat is de taak van onze generatie om deze woorden te laten gebeuren, deze rechten, deze waarden – van Leven, en Vrijheid en Streven naar Geluk – wat echt is voor iedere Amerikaan. Getrouw zijn aan onze stichtingsdocumenten vereist niet om in te stemmen met iedere contour van het leven; het betekent niet dat we allemaal op precies dezelfde manier vrijheid omschrijven, of precies hetzelfde pad volgen naar geluk. Progressie verplicht ons niet tot eeuwenlange debatten over de rol van regeren in iedere tijd – maar het vereist wel dat we handelen in onze tijd. 

Nu zijn er besluiten te maken, en we kunnen ons geen uitstel meer veroorloven. We kunnen absolutisme niet verkeerd gebruiken als principe, of spektakel in de plaats stellen van politiek, of uitschelden als een redelijk debat behandelen. We moeten handelen, we moeten handelen, wetend dat ons werk onvolmaakt zal zijn. We moeten handelen, en weten dat de zeges van heden slecht gedeeltelijk zullen zijn, en dat zal aan degenen zijn die hier vier jaren lang staat, en veertig jaren, en vier honderd jaren verder om de tijdloze spirit vooruit te brengen die eens aan ons werd doorgegeven in een kale ruimte van de Philadelphia Hall. 

Mijn mede Amerikanen, de eed die ik vandaag voor jullie heb gezworen, zoals die door anderen werd uitgesproken die dienen in dit Capitool, was een eed voor God en land, niet voor partij of factie – en we moeten trouwhartig die belofte uitvoeren in de tijd van onze dienst. Maar de woorden die ik vandaag uitsprak zijn niet zo anders dan de eed die telkens van een soldaat wordt afgenomen die voor zijn dienst tekent, of van een immigrant die zijn/haar droom realiseert. Mijn eed is niet zo anders dan de belofte die we allemaal maken voor deze vlag die boven ons zwaait en die onze harten met trots vult.
Het zijn de woorden van burgers, en hun aanwezigheid vertegenwoordigt onze grootste hoop.

Jullie en ik, als burgers hebben de macht om de koers van dit land vast te stellen. 
Jullie en ik, als burgers hebben de verplichting om de debatten van onze tijd te vormen – niet alleen met de stem die we uitbrengen, maar met de stemmen die we verhogen bij de verdediging van onze meest oude waarden en in stand blijvende idealen.

Laten wij ieder, elkaar met ernstige plicht en grote vreugde, omhelzen, wat ons blijvend geboorterecht is.  Met algemene inspanning  en algemene bedoeling, met passie en toewijding, laten we de roep van de geschiedenis beantwoorden, en dat  kostbare licht van vrijheid naar een onzekere toekomst meedragen.  
Dank u,   God  Zegene  u allen, en moge Hij voor altijd deze Verenigde Staten van Amerika zegenen. 

Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html