Labels

Thursday, June 28, 2012

28.06.2012


Demetra met de Olympiërs uit de sterrenstad Phoenix op 28 juni 2012Gegroet uit het centrale deel van informatie en observatie van de sterrenstad Phoenix, die het energie gebied van Griekenland beschermt met de aanwezigheid, altijd van de 12 Olympische hyper-wezens. We komen om onze vorige boodschap te vervolgen, en die volledig wordt bevestigd door de ontwikkelingen. 

a) St. Germaine’s overvloed pakketten: Na een vergadering en een consequente eenheid van de zeven wijze mannen van het galactisch stelsel, werd er besloten dat de overvloed pakketten van St. Germaine, zoals jullie ze kennen, niet zullen worden afgegeven. Daar zijn veel redenen voor, maar hoofdzakelijk om te voorkomen dat ze in de handen van de Duisteren vallen. Dit is voor jullie bescherming, sedert jullie beslissingen als Aarde wezens het tegengestelde bewijzen van wat jullie vragen. Jullie vragen om voorspoed, liefde, integriteit, gelijkheid, geen egoïsme, rechtvaardigheid voor de mensen, en straf voor hen die Griekenland en haar volk beschadigden en misleidden. Maar jullie bezwijken door angst, egoïsme, onbetrouwbaarheid en door de valse beloften die jullie worden gegeven. Vroegen jullie je ooit af wat er zou gebeuren als je maar een moment zou vertrouwen op de bescherming die je zocht? Op dit moment willen wij degenen opnieuw verzekeren die ondubbelzinnig ons en ons werk ondersteunen, van dat wij hen kennen en de nodige maatregelen hebben genomen voor hun bescherming op alle niveaus. b) Politieke ontwikkelingen in Griekenland – zoals jullie die noemen: Wat betreft Ellaneia de Helleense Heilige plek van filosofie, mentaliteit en evolutie, die het grootste deel van de mensen willen vergeten, de gebeurtenissen ontvouwen zich precies zoals we zeiden in onze vorige boodschap. Na het tweede falen van de verkiezing, zijn de verkiezingen van oktober een feit. De huidige regering was zelf-ingestalleerd en die heeft niet het recht om een besluit te nemen van het totaal van de burgers van dit heilige land. Het heeft geen waarde op het Europese politieke toneel en iedereen weet dit. Dit werd allemaal gedaan door de tolerantie van de president van de Griekse republiek. Onder de wet van de Griekse constitutie, worden er besluiten en wetten gemaakt voor het land door het Griekse parlement, die heden niet bestaat. Gegeven deze ontwikkelingen wordt de derde en laatste kans gegeven in oktober, in de herfst en jullie zullen in je geweten beslissen op welke manier je dat waarneemt, als je een protectoraat wordt van een goed-beheerst federaal Europa of jullie zullen door een referendum jullie onvervreemdbaar recht opeisen om eigenaars te worden van jullie land en je rijkdom, en dus welzijn voor jullie en je afstammelingen. 


c) Media: Een schaduw spel. Een goed gecontroleerde groep, die bevelen van bendeleden en verraders gehoorzamen tegen het volk van dit land. Zoals in alle regels geldt, zijn er ook hier kleine uitzonderingen, en dit betreft alle media: televisie, radio en internet. 

d) Onze massa onthulling: In onze vorige boodschap hebben we duidelijk en ondubbelzinnig verklaard dat het onze bedoeling is om te verschijnen en we zullen dat doen door een specifieke waarschuwing, een aftellingen klok. Dit werd op 21 november gezet in 2012. We kondigen dit specifiek aan om jullie te informeren dat dit niet langer geldig is na het gelijkelijk unanieme besluit van de zeven galactische wijze mensen, omdat de boodschap die doorgegeven is in het collectieve niveau van angst en twijfel zijn. Dit is wat wij ontvangen. Daarom, besloten wij om van nu af aan om waarnemers te zijn, van bovenaf en ook vanaf het oppervlak van Gaia zonder opgemerkt te worden, om te ondersteunen, te dragen en al diegenen in evenwicht te houden wier vertrouwen en geen-twijfel in hen overheersen en we danken hen hiervoor. Als we ons tussen jullie in begeven, kun je ons niet herkennen door jullie lage vibratie omdat jullie vijf zintuigen jullie bezitten en niet andersom. Maar er zijn wel veel mensen die ons wel kunnen herkennen, ze nemen ons waar en ze communiceren met ons en wij met hen. Onze wereldwijde presentatie vóór december 2012 zal alleen gemaakt worden als dit onze ontwikkeling beïnvloedt op een toekomstige tijd. Verdere informatie over deze zaak zal na 21 november worden gegeven, de datum waarop tot de volgende Galactische vergadering is besloten. 

e) Spirituele gemeenschap in het wereldwijdeweb (internet). De valse sluier is gevallen en vele maskers zullen worden onthuld vanaf 21 november. Die zal worden onthuld van wie degenen waren die werkelijk boodschappen kregen van intergalactics, galactics, Olympische entiteiten, goden, meesters en aartsengelen. Jullie moeten leren om de intenties achter deze teksten te onderscheiden en de boodschap die ze in jullie onderbewuste weten willen geven. Wat betreft onze kant, wij willen duidelijk maken dat we geen massale en geavanceerde technologie gaven, met enige uitzonderingen inclusief een bepaald Grieks team. Daarom is het apparaat, dat met valse informatie via het internet van ons schijnt te komen, niet bestaand. Technologieën in handen van onwetenden en niet-geïnformeerde mensen zijn in staat om verwoesting en vernietiging te veroorzaken. Wat wij deze planeet willen bieden is vrede en vrijheid. Vanaf nu zullen jullie selecteren volgens je geweten.. Ten slotte, bij de afsluiting van onze boodschap, willen we een vraag stellen om een antwoord: Hoe zullen jullie het Licht herkennen als je alleen maar vrees ziet, zonder een raam te openen om het licht binnen te laten. Uiteindelijk willen we wijzen op alle spirituele en niet-spirituele cycli die zich uitgeven om eerlijk, niet egoïstisch, in harmonie en liefde te zijn, maar tegelijkertijd met zelfzuchtige intenties en bedoelingen, op individueel niveau onze poging om te antwoorden op jullie oproep, alle stappen zetten die wij nodig voor jullie achten voor je veiligheid en je hoogste goed, aan de kaak stellen?

Met eer en glorieuze Helleense groeten, wees in je kracht en ben gelukzalig. 

Sterren stad Phoenix en de Olympiërs. 

The Olympians from star city Phoenix, June 28th, 2012 

Greetings from the central section of information and observation of the star city Phoenix, that protects the energy area of Greece with the presence, always, of the 12 Olympian hyper-beings. We come to continue our previous message, which is fully confirmed by the developments. 

Α) St Germaine’s abundance packages: After a meeting and consistent unanimity of the seven wise men of the galactic system, it was decided that the abundance packages of St. Germaine, as they are known to you, will not be given. There are many reasons for this, but mainly to avoid them falling into the hands of the Dark Ones. This is for your protection, since your decisions as Earth beings prove the opposite of what you are asking. You are asking for prosperity, love, integrity, equality, unselfishness, justice for the people and punishment for those who hurt and betrayed Greece and its people. But, you succumb in fear, selfishness, unreliability and the false promises being served to you. Did you ever wonder what would happen if you trusted for a moment the protection you are looking for? At this point we want to reassure those who unequivocally support us and our work that we know them and we have taken all the necessary measures for their protection at all levels. 

B) Political developments in Greece - as you call them: Regarding the Ellaneia sacred place of philosophy, mentality and evolution, which the majority of people chose to forget, the events are unfolding just as we said in our previous message. After the second election failure, the elections of October are a fact. The present government was self-installed and it is not entitled to either one decision on the total of the citizens of this holy country. It has no value in the European political scene, and everyone knows this. All this was done with the tolerance of the President of the Greek Republic. Under the Greek constitution law, decisions and laws for the country are made through the Greek parliament, which currently does not exist. 

Given these developments, the third and last chance given is in October, in fall, and you will decide in conscience, in whatever way you perceive it, if you will become a protectorate of a well-controlled federal Europe or you will demand by a referendum your inalienable right to become proprietors of your country and your wealth, and thus the prosperity for you and your descendants. 

C) Media: A shadow play. A well-controlled group, that obeys and executes mobsters’ and betrayers’ commands against the people of this country. As applied in all rules, there are also here little tiny exceptions, and this concerns all media: television, radio, and internet. 

D) Our mass disclosure: In our previous message we have stated clearly and unequivocally that it is our intention to appear and we should do it by a specific warning, a countdown clock. This was scheduled for November 21st, 2012. We announce it in particular, to inform you that this is no longer valid after the equally unanimous decision of the seven galactic wise men, because the message transferred into a collective level is fear and doubt. This is what we receive. Therefore, we decided from now on to be observers, from above and also from the surface of Gaia, without being perceivable, in order to sustain, support and balance all those, whose faith and not doubt is what prevails within them, and we thank them for this. When we move among you, you cannot recognize us because of your low vibration, because your 5 senses posses you and not vice versa. However, there are many persons who can recognize us, they perceive us and they communicate with us and we communicate with them. Our worldwide presentation before December 2012 will be made only if we decide that this affects our development at a future time. Further information on this issue will be given after November 21st, the date for which has been decided the next Galactic meeting. 

E) Spiritual community in the worldwide web (internet). The false-veil has fallen and many masks will be revealed starting from November 21st. It will be revealed who were those that they really receiving messages from intergalactic, galactic, Olympian entities, gods, masters and archangels. You must learn to discern the intentions behind these texts and the message they want to send into your subconscious. Regarding our side, we want to make clear that we didn’t give massively any advanced technology, with some exceptions including a certain Greek team. Therefore, no device, that with false information via internet, seems to come from us, does not exist. These technologies into the hands of ignorant and uninformed are able to cause havoc and destruction. What we want to offer in this planet is peace and freedom. From now on, you will select according to your conscience. 

In conclusion, by completing our message we want to put you one question for answer: How will you recognize the Light when you choose to see only fear, without opening a window to pull the light. Finally we want to refer to all the spiritual and non-spiritual cycles who profess fair, unselfish, within harmony and love, but at the same time with selfish intentions and purposes, at individual level each, pillory our effort to respond to your call, taking all steps we deem to be necessary for your safety and your highest good. 

With honor and glorious Ellanian greetings, be in power and bliss. 

Star city Phoenix and Olympians.

Channel: Demetra


 
Vertaling: Winny  

No comments:

Post a Comment

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.

Galactic Family and Keshe

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

gtc

Telepathy Event - First Contact with ETs - Live!


descde
Berlin
Sunday, 7:00 a.m.
descuk
London
Sunday, 6:00 a.m.
desces
Madrid
Sunday, 7:00 a.m.
descru
Moskau
Sunday, 10:00 a.m.
descfr
Paris
Sunday, 7:00 a.m.
descse
Stockholm
Sunday, 7:00 a.m.
descat
Wien
Sunday, 7:00 a.m.
descusdv
Denver
Saturday, 11:00 p.m.
descusla
Los Angeles
Saturday, 10:00 p.m.
descusmp
Memphis (TS)
Sunday, 12:00 a.m.
descusny
New York
Sunday, 1:00 a.m.
descussf
San Francisco
Saturday, 10:00 p.m.
descbr
Rio de Janeiro
Sunday, 3:00 a.m.
descca
Vancouver
Saturday, 10:00 p.m.
desctr
Istanbul
Sunday, 8:00 a.m.
descza
Kapstadt
Sunday, 8:00 a.m.
descid
Jakarta
Sunday, 1:00 p.m.
desccn
Shanghai
Sunday, 2:00 p.m.
descau
Sydney
Sunday, 5:00 p.m.
descil
Tel Aviv
Sunday, 8:00 a.m.
descjp
Tokyo
Sunday, 3:00 p.m.

descTelepathy Live Event - Begin

The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!

http://www.the-starpeople.net/liveus.html